Общи условия за ползване на уебсайта на www.loveart.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „LoveArt.bg”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „АРТ-СИТИ” ООД, наричано по-долу с търговското си наименование „Love Art & MakeUp Studio”, от една страна, и Потребителите на услугите, предоставяни от Love Art & Make Up („АРТ-СИТИ” ООД) и потребителите на интернет страницaта, намираща се на домейнa www.loveart.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.
Моля, прочетете изцяло публикуваните настоящи Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от Love Art & MakeUp Studio, включително и чрез уебсайта www.loveart.bg (наричани за краткост Услугите). С визуализирането на www.loveart.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на Love Art & MakeUp Studio и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Love Art & MakeUp Studio, като уреждат отношенията между нас и всеки един потребител.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия следните термини имат следното значение:
• Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
• Уеб сайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.loveart.bg, на който е разположен Уеб сайта на Love Art & MakeUp Studio. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от Love Art & MakeUp Studio услуги.
• Потребителско име е посоченото от клиента име или лична електронна поща, посредством която последният се индивидуализира при регистрацията си на уебсайта www.loveart.bg.
• Парола за достъп е персонален код, състоящ се от цифри, букви или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира клиента и дава право на достъп до неговия персонален акаунт в Уеб сайта www.loveart.bg.
• Клиент/Потребител е всяко физическо/юридическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от Love Art & MakeUp Studio, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уеб сайта www.loveart.bg, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
• Клиентски/Потребителски профил е обособена част от Уеб сайта на Love Art & MakeUp Studio, съдържаща информация за Потребителя, съхранявана при www.loveart.bg, ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Уеб сайтът www.loveart.bg е собственост на Арт-Сити 2020” ООД, ЕИК 205961485, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к Манастирски ливади – Изток, бл. 114, вх. Б, ет.3, ап.8

1.2. Настоящите Общи условия установяват условията и реда за ползване от Потребители на Уеб сайта www.loveart.bg, независимо дали са се регистрирали в електронната система или ползват Уеб сайта, без да извършват регистрация.

1.3. Информация, данни или изображения, публикувани на Уебсайта, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана  или някакъв друг вид търговски метод.

1.4. Love Art & MakeUp studio e арт галерия за рисуване, където Потребителят има възможност да нарисува собствена творба на избрана любима картина, а ние от Love Art & MakeUp studio предоставяме на Потребителя всички арт материали и чаша вино без оцветители, за да може същия да завърши своята рисунка в рамките на 2-3 часа.

1.5. Възможно е Love Art & MakeUp studio да идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.loveart.bg и на IP адреса на Потребителя.

1.6. Love Art & MakeUp studio има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Love Art & MakeUp Studio.

1.7. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които Love Art & MakeUp studio изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от Love Art & MakeUp studioв съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност и бисквитки на Love Art & MakeUp studio и останалото действащо законодателство.

1.8. Love Art & MakeUp studio полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна при или по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или виновни действия на трети лица.

1.9. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията или отправяне на запитване, Love Art & MakeUp studio обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ

2.1. За извършване на поръчка за услугите на Love Art & MakeUp Studio , Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Love Art & MakeUp Studio , да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за поверителност и бисквитки на Love Art & MakeUp Studio.

2.2. Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност и бисквитки на Love Art & MakeUp Studio, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Love Art & MakeUp Studio, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Love Art & MakeUp studio може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Love Art & MakeUp studioпо начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

2.3. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността на Потребителя и другите изискуеми от електронната форма на Love Art & MakeUp studio данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Love Art & MakeUp studio има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

2.4. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през Уеб сайта наLove Art & MakeUp Studio.

2.5. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно Love Art & MakeUp studio в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

2.6. Потребителите използват интерфейса на Уеб сайта на Love Art & MakeUp Studio, за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от Love Art & MakeUp studio услуги.

2.7. Договорът за запазване на място на услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез Уебсайта на Love Art & MakeUp Studio.

2.8. За да заяви запазване на място, Потребителят е необходимо да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

2.9. След избиране на една или повече услуги, предлагани отLove Art & MakeUp Studio, Потребителят трябва да се регистрира за избраното от него събитие/услуга.

2.10. Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на Уеб сайта.

2.11. Потребителят следва да направи плащането на заявената услуга в срок до 48 часа от момента на поръчката, като в случай на неплащане в този срок резервацията се счита за анулирана. Потребителят следва да използва уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащане. Поръчката няма да бъде обработена преди получаване на плащането от Love Art & MakeUp Studio.

2.12. При избор на услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. Love Art & MakeUp studio може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.

2.13. Love Art & MakeUp studio не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

2.14. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства Love Art & MakeUp studio си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.

2.15. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като Love Art & MakeUp studio се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.

2.16. В случай че Потребителят не присъства на събитието, независимо от причините за това и при липса на предварително уведомяване от страна на Потребителя за неприсъстието, услугата ще се счита за предоставена и Потребителят няма право на претенции към Love Art & MakeUp studio относно пропуснатото от него събитие, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

3. ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

3.1. Love Art & MakeUp studio предоставя възможност на Потребителите за покупка на подаръчен ваучер под формата на Подаръчен ваучер, който ваучер е валиден за срок до 3 (три) месеца от закупуването му.

3.2. Потребителите могат да поискат удължаване на срока на ваучера за допълнителен срок от 1 (един) месец, като предварително уведомят Love Art & MakeUp studio чрез посочения в Уебсайта телефон.

3.3. Ваучерът на Love Art & MakeUp studio  под формата на Подаръчни ваучери е с много гъвкава система и дава възможност Потребителят да постави сума по свой избор с едно единствено условие – сумата да бъде с минимална стойност от 35 лева. Картата дава възможност и за доплащане в случаите, в които сумата заложена в нея е по-малка от желаната заявка, като се заплаща само разликата.

3.5. В случай че Потребителят е запазил дата и час и не се е явил на заявеното събитие, то сумата по ваучера за съответното събитие се счита за използвана и Потребителят няма право на претенции относно неговата употреба към Love Art & MakeUp Studio, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА

4.1. Потребителят има право да се откаже от поръчката без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка най-късно в срок до 48 (четиридесет и осем) часа преди съответното събитие. При отказ до 48 часа преди датата на събитието, потребителят има право да получи заплатената сума обратно или да си запази час за следващо събитие. В противен случай, сумата не се възстановява.

4.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Love Art & MakeUp studio на посочения в Уебсайта телефон за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието. Други начини за уведомяване относно правото на отказ не са приети, освен в случаите, когато това е изрично поискано от Потребителя и е получено съгласие от страна на Love Art & MakeUp Studio.

4.3. Love Art & MakeUp studio възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка.

4.4. При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителят има право да преотстъпи правото на участие в арт събитието на трети лица, за което е необходимо да изпрати писмено уведомление до Love Art & MakeUp studio на посочения имейл за обратна връзка в Уебсайта или да уведоми Love Art & MakeUp studio на посочения в Уебсайта телефон.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Love Art & MakeUp Studio

5.1. Love Art & MakeUp studio полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уебсайта.

5.2. Love Art & MakeUp studio обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

5.3. Love Art & MakeUp studio има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уеб сайта си или предоставянето на услугите на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания или вербално др.) съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на Love Art & MakeUp studio или други Потребители, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява Предоставянето на услугите на Love Art & MakeUp Studio.

5.4. При поискване от компетентните органи на Република България, Love Art & MakeUp studio има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

5.5. Love Art & MakeUp studio се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

5.6. Love Art & MakeUp studio има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Love Art & MakeUp studio върху съдържащите се на Уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

5.7. Love Art & MakeUp studioси запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие на Потребителя. Love Art & MakeUp studio има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

5.8. Love Art & MakeUp studio си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

5.9. Love Art & MakeUp studio има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно предоставянето на услугите, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. Потребител на Уеб сайта www.loveart.bg не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уеб сайтa.

6.2. Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

6.3. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уеб сайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на Уеб сайта, изискващи регистрация.

6.4. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от Love Art & MakeUp studio услуги.

6.5. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Love Art & MakeUp Studio, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Love Art & MakeUp Studio. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

6.6. Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

6.7. Потребителят се задължава да ползва услугите добросъвестно, без да пречи и без да нарушава реда по провеждане на събитията на Love Art & MakeUp Studio.

7. АВТОРСКИ ПРАВА

7.1. Цялото съдържание на Уеб сайта е предмет на авторското право на Love Art & MakeUp studio („Арт Сити 2020” ООД). Потребителят на този Уеб сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уеб сайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уеб сайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на Love Art & MakeUp Studio.

7.2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уеб сайта на „Love Art & MakeUp Studio” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Love Art & MakeUp studio или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Love Art & MakeUp Studio, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка  „Love Art & MakeUp Studio” e обект на закрила по Закона за марките и географските означения и принадлежи на Love Art & MakeUp Studio.

7.3. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

7.4. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Love Art & MakeUp Studio, Потребителят дължи на Love Art & MakeUp studio неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Love Art & MakeUp studio от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

7.5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от Love Art & MakeUp studio услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Love Art & MakeUp studio за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на Love Art & MakeUp studio и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

7.6. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уеб сайта на Love Art & MakeUp Studio, освен в случаите, когато е изрично уговорено.

8. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

8.1. Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Love Art & MakeUp studio в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

8.2. Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на Love Art & MakeUp studio(„Арт Сити 2020” ООД) в резултат на виновни деяния на Потребителя.

8.3. Love Art & MakeUp studio („Арт Сити 2020” ООД) и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уеб сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уеб сайта или други Уеб сайтове, свързани по някакъв начин с Уеб сайта.

8.4.  Love Art & MakeUp studio не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уеб сайта www.loveart.bg, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

8.5. В случай че на Уеб сайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уеб сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Love Art & MakeUp studio не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

8.6. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9. УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1. Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронната му поща /e-mail/, посочена от него след регистрацията му на Уеб сайта www.loveart.bg.

9.2. В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми Love Art & MakeUp studio за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Със зареждане в Уеб сайта www.loveart.bg Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.loveart.bg е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.

10.2. Love Art & MakeUp studio може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект на предоставените услуги или характиеристика на Уеб сайта си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

10.3. Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание при зареждане на www.loveart.bg, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтът www.loveart.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на „Арт Сити 2020” ООД www.loveart.bg и предоставяните чрез него услуги.

10.4. При приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения”, отправяни от „Арт Сити 2020” ООД до електронната поща на Потребителя, чрез СМС или по др. подобни начини.

10.5. Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата www.loveart.bg с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд с местна подсъдност в гр. София.

10.6. Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.

10.7. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

10.8. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уеб сайта на „Арт Сити 2020” ООД – www.loveart.bg.

10.9. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети със заповед от управителя на „Арт Сити 2020” ООД 01.03.2020 г. и влизат в сила от същата дата.

Съгласявам се с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако желаете да бъде премахната събраната от нас Ваша информация, моля посетете тази страница и ни изпратете съобщение Спазване на GDPR