ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми потребители, целта на настоящата политика е да Ви разясни каква лична информация събираме и обработваме, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, чрез нашия уебсайт, при съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове.

При събирането и обработването на Вашите лични данни се ръководим изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозначност, съотносимост на обработването на данните със съответите цели, точност и актуалност на обработваните данни.

Посочените по-долу лични данни се събират и обработват с цел сключване на договори за предоставяните от нас стоки и услуги и изпълнение на поетите съгласно тях задължения, както и в изпълнение на законово регламентирани задължения.

 1. Информация за администратора на лични данни:

Арт-Сити” ООД с ЕИК 205961485, със седалище и адрес на управление: ж.к Манастирски ливади – Изток, бл. 114, вх. Б, ет.3, ап.8  представлявано от Управители Цветомира Цекова и Теодора Пенева

Лични данни, които обработваме:

 1. Данни за регистрация в платформата на „Арт-Сити” ООД  на www.loveart.bg

При регистрация, Вие ни изпращате следните данни: име, фамилия, телефон и имейл адрес.

 1. Други данни:

Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер, имейл, електронна поща и информация за извършените от потребителя заявки, подадени оплаквания, молби за съдействие, друга обратна информация, която получаваме от Вас, както и данни, предоставяни през нашата интернет страница.

Можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме вашето сърфиране и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии.

Дружеството не обработва специални категории лични дании, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

 • Цели и основания на обработването:

Обработката на личните Ви данни се извършва с цел създаване и управление на профил в нашата платформа, установяване на самоличността на клиента и осъществяване на контакт с него във връзка със заявените от него услуги или с цел изпълнение на поетите от нас задължения по сключен с клиента договор.

Освен това, лични данни се събират с цел обработване на заявки за събитие или услуги, разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на заявки или всякакви други проблеми, свързани с услугите, както и осигуряване на необходимото Ви цялостно обслужване.

Обработване на данните е свързано със сключването на Договор с Вас, евентуалния отказ и възстановяване на стойността, съгласно Общите ни условия и действащото законодателство.

Вашите лични данни могат да се обработват с цел изпълнение на нормативно уредени наши задължения, включително, но не само изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, както и предоставяне на информация на оправомощен за това със закон държавен орган. 

 1. Срок на съхранение на личните данни:

Продължителността на съхранение на Вашите лични данни зависи от целите на тяхното обработване, като в общия случай използването на Вашите лични данни се преустановява с прекратяване на Вашата регистрация или с прекратяване на договоните ни взаимоотношения. Винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви, като може да запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, с оглед спазване на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като например, но не само – по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за счетоводството и други.

 1. Защита на личните данни:

С цел защита на личните Ви данни, прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, в зависимост от конкретния случай, може да ползваме и допълнителни механизми за защита като криптиране и/или, псевдонимизация, която съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано и др.

 1. Предоставяне на лични данни на други:

Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни на някое от посочените по-горе основания, като предоставяме същите на обработващи лични данни, които въз основа на договор с нас – обработват личните Ви данни от наше име, като имат пряк/ косвен достъп до личните Ви данни, включително, но не само: доставчици на куриерски услуги, фирми, извършващи счетоводни консултантски услуги, лица, които по наше възлагане поддържат оборудването и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни.

 • Права във връзка с личните Ви данни:
 1. Право на достъп

Имате право да поискате и да получите информация в разбираема форма, относно това, дали обработваме Ваши лични данни, за какви цели, какви категории лични данни обработваме, както и кои са получателите, на които разкриваме събираните данни, колко дълго ги пазим, как можете да подадете жалба, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Вие имате право да получите копие от тези данни.

 1. Право на коригиране

Имате право да поискате да коригираме допуснати непълноти или грешки във Вашите лични данни.

 1. Право „да бъдеш забравен” /на изтриване/

Ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или повече не са необходими за целите, за които са събирани, Вие имате право да поискате да бъдат изтрити.

 1. Право на ограничаване на обработването на данни

Вие имате право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, в случай че оспорвате тяхната точност, като преустановяването е за периода, през който тяхната точност се проверява.

 1. Право на защита

В случай, че смятате, че вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни, са нарушени, Вие може да се обърнете за защита и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за информация и контакти – 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.

Съгласявам се с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ако желаете да бъде премахната събраната от нас Ваша информация, моля посетете тази страница и ни изпратете съобщение Спазване на GDPR